Mạch Điều Khiển Kiss Ultra V2 FLIGHT CONTROLLER

2,750,000

  • Bộ xử lý STM32H743 480 MHz, FLASH 2 MB, RAM 1,28 MB
  • Con quay hồi chuyển Gyro IIM-42652
  • Baro SPI BMP388