Runcam Wasp Vista DJI 120FPS Camera VTX Kit

2,800,000

Hệ thống Camera RunCam Wasp HD FPV VTX là một hệ thống camera hoàn chỉnh với RunCam Link VTX